• Наука
  • Илимий-изилдөө багыттары

Илимий-изилдөө багыттары

ПЕДАГОГИКА, ПСИХОЛОГИЯ ЖАНА ДЕНЕ ТАРБИЯ ФАКУЛЬТЕТИНДЕ ЖҮРГҮЗҮЛҮП ЖАТКАН ИЛИМИЙ ИЗИЛДӨӨ ЖУМУШТАРЫ

Азыркы мезгилде заманбап билим берүүнүн талаптарына ылайык педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин окутуучулук-профессордук курамы төмөнкүдөй багыттарда илимий-изилдөө жумуштарын жүргүзүп келишүүдө.

1. “Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын илимий-методикалык багыттарын өнүктүрүү”. Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы кафедрасында бекитилген.

2. “Көп деңгээлдүү билим берүү системасында мугалимди даярдоо көйгөйлөрү” . Мектепке чейинки, башталгыч билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасында бекитилген.

3. “Башталгыч класстардын болочок мугалимдеринин жана мектепке чейинки мекемелердин тарбиячыларынын таанып билүү иш-аракеттерин өнүктүрүү проблемалары” Башталгыч били берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасында бекитилген.

4. “ Заманбап мугалимдерди даярдоодо көп деңгээлдүү билим берүү системасын өркүндөтүүнүн актуалдуу маселелери" . Педагогика кафедрасында бекитилген.

5. “Окуучуларды окутуу, тарбиялоо жана алардын инсандыгын калыптандыруу процесстеринин психологиялык маселелери” . Жалпы психология кафедрасында бекитилген.

6. Калктын психикалык саламаттыгын сактоо жана психологиялык кеңеш терди берүү ”. Психология кафедрасында бекитилген.

7. “Дене тарбия каражаттары менен инсандын кесиптик өзүн-өзү ишке ашыруусуна студенттердин даярдыгын калыптандыруу концепциялары ”. №1 Дене тарбия кафедрасында бекитилген.

8. Келечектеги дене тарбия мугалимдеринде ден-соолукту сактоочу кесиптик компетенцияларды калыптандыруу . Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасында бекитилген.

9. “ Билим берүү уюмдарынын окуу процессинде дене тарбия-спорт ишин, адаптациялык дене тарбияны уюштуруу, ден соолукту чыңдоочу технологияларды колдонуу ”. Дене тарбиянын, спорттун теориясы жана методикасы кафедрасында бекитилген.

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ФАКУЛЬТЕТА ПЕДАГОГИКИ, ПСИХОЛОГИИ И ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ

В настоящее время в соответствии с требованиями современного образования профессорско-преподавательский состав факультета проводит исследования по следующим направлениям.

1. “Развитие научно-методических направлений языков, литературы начального образования ”. Утверждена кафедрой теории и методики языков и литературы начального образования.

2. “ Проблемы подготовки учителя в условиях многоуровневой системы образования . Утверждено кафедрой педагогики и психологии дошкольного и начального образования.

3. Проблемы развития познавательной деятельности будущих учителей начальных классов и воспитателей дошкольных учреждений Утверждена кафедрой теории и методики начального образования.

4. Актуальные вопросы совершенствования многоуровневой системы образования в подготовке современных учителей . Утверждено кафедрой педагогики.

5. Психологические вопросы процесса обучения, воспитания школьников и формирования его личности ”. Утверждено кафедрой общей психологии.

6. Охрана психического здоровья населения и оказание психологической консультации ”. Утверждено кафедрой психологии.

7. Концепция формирования готовности студентов к профессиональной самореализации личности средствами физической культуры . Утверждено кафедрой физического воспитания №1.

8. “ Формирование профессиональных здоровьесберегающих компетенций у б удущих учителей физической культуры . Утверждена кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта..

9. Организация физкультурно-спортивной деятельности, адаптивной физической культуры, использование здоровьесберегающих технологий в учебном процессе образовательных организаций . Утверждена кафедрой теории и методики физического воспитания и спорта.