Миссия

Факультеттин миссиясы

Факультеттин миссиясы – Учурдун талабына жооп берген адистерди – башталгыч класс мугалимдерин, тарбиячы-методисттерин, дене тарбия мугалимдерин, машыктыруучуларды, спортсмендерди даярдоо. Алыскы жана жакынкы жерлерде жетишсиз болуп жаткан адистиктерди адистер менен камсыз кылып туруу. Педагогика жана дене тарбия факультети коёшулаш Ъзбекстан, Тажикстан ълкълър\нъ жана Ош областынан сырткары Жалал-Абад, Баткен областтарына тиешелүү адистерди даярдайт.

Mission of the faculty

The mission of the faculty is to train modern specialists - primary school teachers, educators-methodologists, physical education teachers, coaches, athletes. Provision of specialists in specialties that are in short supply in remote and nearby areas. The Faculty of Pedagogy and Physical Education trains specialists from neighboring Uzbekistan, Tajikistan and Osh oblasts, as well as Jalal-Abad and Batken oblasts.