Состав администрации

СОСТАВ АДМИНИСТРАЦИИ 1. Декандын милдетин аткаруучу: - филол.и.к., доцент Ч.Гапарова; 2. Декандын окуу иштери боюнча орун басары – филол.и.к., доцент З.Бекмуратов; 3. Декандын сырттан окуу боюнча орун басары – филол.и.к., доцент Т.Тойчуев; 4. Декандын тарбия иштери боюнча орун басары – окутуучу Г.Өмүрзакова; 5. Декандын илимий иштери боюнча орун басары – пед.и.к., доцент Т.Умаров; 6. Декандын эл аралык байланыштар жана контракт боюнча орун басары- окутуучу М.Ислаев 7. Усулдук кенештин төрайымы – улук окутуучу А.Таабалдиева 8. Практика башчысы – окутуучу К.Дуйшөналы кызы; 9. Башталгыч, мектепке чейинки билим берүүнүн педагогикасы жана психологиясы кафедрасынын башчысы – п.и.к., доцент М.Бабаев; 10. Башталгыч билим берүүнүн тилдеринин, адабиятынын теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – ф.и.к., доцент М.Мамутов; 11.Башталгыч билим берүүнүн теориясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – п.и.к., доцент М.Шайимкулова; 12.Жалпы психология кафедрасынын башчысы – пед.и.к., доцент С.Кошонова; 13.Психология кафедрасынын башчысы – пед.и.к., доцент А.Жолдошева; 14.Педагогика кафедрасынын башчысы – пед.и.к., доцент Г.Жутанова; 15.Дене тарбиянын физиологиясы жана методикасы кафедрасынын башчысы – окутуучу Ы.Райимбердиев; 16.Факультеттер аралык №1 кафедранын башчысы – ага окутуучу Р.Карабаев; 17.Спорттук жана улуттук оюндар кафедрасынын башчысы – окутуучу С.Сабиров; 18.Профбюронун тєрагасы – окутуучу Ж. Үсөн уулу;