Воспитательная работа

Тарбиялык иштер

Тарбия иши – болочок адистердин инсандык маданиятын калыптандыруу жана өнүктүрүү милдеттерин ишке ашырууга багытталган факультеттин окуу процессинин бир бөлүгү.

Тарбиялык иштердин негизги милдеттери болуп төмөнкүлөр саналат: окуучулардын кесиптик иш катары окууга болгон мамилесин жана социалдык-кесиптик топко – ден соолукту сактоого таандык болуу сезимин калыптандыруу. Болочок адистердин адамдык жана профессионалдык сапаттарын ар тараптуу өнүктүрүү, студенттер үчүн ишке ашырыла турган чыгармачылык ишмердүүлүктү дайыма стимулдаштыруу, өз кесибине кызыгуу, тандап алган адистиктин теориялык жана практикалык базасын өз алдынча өздөштүрүү.

Тарбиялык иштерде жүргүзүлүүчү иш-аракеттер:

- Студенттик өз алдынча башкарууну өнүктүрүү;

- Патриоттук тарбия;

- Рухий-адептик тарбиялоо;

- Маданий-массалык иштер;

- Сергек жашоого мотивацияны калыптандыруу: сергек жашоо образын жайылтууга багытталган иш-чаралар;

- Дене тарбия жана спортту өнүктүрүү;

- Көз карандылыктын алдын алуу (баңгилик, аракечтик, тамеки тартуу);

- Жаштар арасындагы укук бузуулардын алдын алуу;

- Этностор аралык конфликттердин алдын алуу.

Воспитательная работа

Воспитательная работа – это часть учебно-воспитательного процесса факультета, направленная на реализацию задач формирования и развития культуры личности будущих специалистов. Основными задачами воспитательной работы является: формирование у студентов отношения к учебе, как к профессиональному труду и чувства принадлежности к социально-профессиональной группе – здравоохранение. Всестороннее развитие человеческих и профессиональных качеств будущих специалистов, постоянное стимулирование посильной для студентов творческой деятельности, интереса к своей профессии, самостоятельности в освоении теоретической и практической базы выбранной специальности.

Направления, по которым ведется воспитательная работа:

- Развитие студенческого самоуправления;

- Патриотическое воспитание;

- Духовно-нравственное воспитание;

- Культурно-массовая работа;

- Формирование мотивации на здоровый образ жизни: мероприятия, направленные пропаганду здорового образа жизни;

- Пропаганду занятий физкультурой и спортом;

- Профилактику зависимостей (наркомания, алкоголизм, табакокурение);

- Профилактика правонарушений в молодежной среде;

- Профилактика межнациональных конфликтов.

Educational work

Educational work is a part of the educational process of the faculty, aimed at the implementation of the tasks of forming and developing the personality culture of future specialists. The main tasks of educational work are: the formation of students′ attitude to learning as a professional work and a sense of belonging to a socio-professional group - health care. Comprehensive development of human and professional qualities of future specialists, constant stimulation of creative activity feasible for students, interest in their profession, independence in mastering the theoretical and practical base of the chosen specialty.

Directions in which educational work is carried out:

- Development of student self-government;

- Patriotic education;

- Spiritual and moral education;

- Cultural and mass work;

- Formation of motivation for a healthy lifestyle: activities aimed at promoting a healthy lifestyle;

- Promotion of physical education and sports;

- Prevention of addictions (drug addiction, alcoholism, smoking);

- Prevention of offenses among the youth;

- Prevention as interethnic conflicts.