Иш пландар

“Бекитемин” “Макулдашылды”

Илимий иштер боюнча Илимий-изилдөө бөлүмүнүн проректор, ф.-м.и.к., доцент, башчысы ф.-м.и.к., доцент

___________ Р.Н. Арапбаев. ____________ Н.Н.Курбанбаева

ОшМУнун педагогика, психология жана дене тарбия факультетинин 2022-жылы үчүн илимий-изилдөө ишмердүүлүгүнүн

ИШ-ПЛАНЫ

Ош-202 2

К-р

Иш чаралардын мазмуну

Аткаруу

Мөөнөтү

Жооптуу аткаруучулар

I . Уюштуруу иштери

1

Кафедралардын 2021-2022-окуу жылы үчүн илимий-изилдөө иштеринин багыттарын координациялоо, пландаштырган илимий темаларын тактоо

Жыл бою

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

2

РИНЦ, Web of Science, Scopus системаларына катталуу жана илимий эмгектерди жарыкка чыгаруу иш-аракеттерин уюштурууну улантуу

Жыл бою

Бекмуратов З.Т.

Каф. Башчылары

3

Кафедрадагы илимий-изилдөө иштеринин аткарылышын көзөмөлдөө, илимий- усулдук семинарларды, конференцияларды уюштуруу

Жыл бою

Каф. башчылары

4

Фонддор тарабынан каржыланган илимий-изилдөө иштеринин аткарылышынын натыйжасын талкуулоо

Жыл бою

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

5

Факультеттин кафедраларынын илимий иштеринин жүрүшүн көзөмөлдөө, алынган пайдалуу илимий жыйынтыктарды кафедралар арасына жайылтуу

Жыл ичинде

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

6

Университеттин жана факультеттин алкагында «Жанылануунун, ынтымактын, тынчтыктын жана жакшылыктардын жылына» карата уюштурулган илимий иш-чараларга факультеттин профессордук-окутуучулук курамын жана студенттерди тартуу

Жыл бою

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

7

Кафедралардын илимий иштеринин жылдык отчетторун кабыл алуу, факультеттин отчетун даярдоо жана Окумуштуулар Кеңешинде баяндама жасоо

2022-ж. декабрь

Бекмуратов З.Т.

8

Факультеттин, университеттин, республиканын деңгээлиндеги илимий багыттагы иш-аракеттерге активдүү катышуу

Жыл ичинде

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

9

Факультеттин илимий-изилдөө иштеринин жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоосунун 2022-жыл үчүн иш планын бекитүү

2022-жыл январь

Окумуштуулар кеңеши

10

Кафедралардын илимий-изилдөө иштеринин жана илимий-педагогикалык кадрларды даярдоосунун 2022- жыл үчүн иш пландарын бекитүү

2022-жыл январь

Окумуштуулар кеңеши

11

Аспиранттардын илимий изилдөө иштеринин жылдык отчетун угуу, аларды аттестациялоо

2022-жыл

октябрь

Кафедралар, Окумуштуулар кеңеши

II . Илимий-изилдөө иштери

1

ОКнын чечими менен илимий изилдөө жана илимий-усулдук иштер боюнча гранттар менен иштөөнүн жыйынтыктарын чыгарып, деканат тарабынан колдоо көрсөтүү

2022-ж. июнь

ОК,деканат, .

Каф. башчылары

2

Эл аралык илимий байланыштарды күчөтүү, алыскы жана жакынкы чет өлкөлүк ЖОЖдор менен илимий алакаларды жандантуу

Жыл ичинде

Каф.мүчөлөрү.

Бекмуратов З. Т.

3

Эл аралык илимий фонддор, институттар менен иш алып баруу

Жыл ичинде

Каф.мүчөлөрү.

Бекмуратов З. Т.

4

Факультеттин студенттерин илимий-изилдөө иштерине тартуу, багыт берүү, аткарылышын көзөмөлдөө.

Жыл ичинде

Бекмуратов З.Т.

Студ.илим.коом.жет.

Ш . Докторанттар (PhD), аспиранттар менен иштөө

1

Докторанттардын, аспиранттардын, изденүүчүлөрдүн кандидаттык минимумдарын, илимий-изилдөө иштерин, отчетторду убагында тапшыруусун көзөмөлдөө жана аларды аттестациялоо.

2022-жыл

октябрь-ноябрь

Мет. кеңеш

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

2

Кандидаттык, магистрдик иштерди, илимий макалаларды жазуу боюнча методикалык семинар өтүү.

Окуу жылы ичинде

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

3

Кандидаттык жана докторлук диссертацияларды алдын-ала талкуудан өткөрүү

Жыл ичинде

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

IV. Студенттердин (магистратура, бакалавриат, специалитет) илимий-изилдөө иштери

1

Аймактык студенттик олимпиадаларга катышуу иш-аракеттерин жүргүзүү жана көзөмөлдөө.

2022-ж. январь - апрель

Бекмуратов З.Т.

Предметчилер

2

“Студенттердин эң мыкты илимий эмгек” конкурсун өткөрүү.

2022-ж. апрель

Бекмуратов З.Т.

Студ.илим.коом. мүчөлөрү.

3

Магистратура бөлүмүндө окутууну уюштуруунун проблемалары, аларды чечүүнүн жолдору, келечекке болгон пландар боюнча иш-чараларды уюштуруу

Жыл ичинде.

Деканат

Магистратура бөлүмүнүн башчысы

Каф.башчылары.

4

“Студент жана илимий-техникалык прогресс” аттуу IХ аймактык илимий конференциясына факультеттин студенттеринин катышуусун камсыздоо

2022-жыл

сентябрь-ноябрь

Бекмуратов З.Т.

Каф. башчылары

5

Студенттерди илимий-теориялык конференцияларга катыштыруу.

Жыл ичинде

Бекмуратов З.Т.

Предметчилер

6

Факультетте “Илим жумалыгын” өткөрүү

2022-жыл,

апрель

Бекмуратов З.Т.

Каф.башчылары Студ.илимий коом.

Факультеттин Окумуштуулар кеңешинин 2022-жылдын ________________

№___- жыйынында талкууланып, кабыл алынган.

Педагогика, психология жана дене тарбия

факультетинин деканынын м.а.,

филология и.к., доцент: Гапарова Ч.А.____________________

Педагогика, психология жана дене тарбия

факультетинин деканынын илимий

иштер боюнча орун басары,

филология и.к., доцент: Бекмуратов З.Т.___________________

Ош МУнун Илимий-техникалык кеңешинин 2022-жылдын ______________ №___- жыйынында талкууланып, бекитүүгө сунушталган.

Эскертүү:

1. Эл аралык деңгээлде өткөрүлүүчү илимий багыттагы иш- чаралар (конференция, семинар......) бир жылдык иш-планга жок дегенде бир жылда бир же эки жолу пландаштырылсын.

2. Иш-план 2022-жылдын январынан 2023-жылдын январына чейин ( 2022-жылдын декабрь айы кошо) түзүлөт.

3. Юбилейге арналган конференцияларды иш-планга пландаштырылсын.